Homepage

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
รับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี
รับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท
และ รับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือก โควตา รอบที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2567 
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปริญญาตรี

ขั้นตอนและคู่มือการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา

ตำแหน่งที่ตั้งคณะ/ศูนย์การศึกษา