ตำแหน่งที่ตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งคณะ/ศูนย์การศึกษา

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งศูนย์การศึกษาออกเป็น 4 ศูนย์
 

ศูนย์เทเวศร์ ที่ตั้งของ สำนักงานอธิการบดี , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ศูนย์พณิชยการพระนคร ที่ตั้งของ คณะศิลปศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ศูนย์โชติเวช ที่ตั้งของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศูนย์พระนครเหนือ ที่ตั้งของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์