เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ บัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา
#ADMISSION66
ระดับ “บัณฑิตศึกษา”

เปิดรับสมัครนักศึกษา
ประเภท “รับตรง”
สมัครโดยใช้วุฒิ “ปริญญาตรี” เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท
และ สมัครโดยใช้วุฒิ “ปริญญาโท” เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ติดตามรายละเอียด

รอบที่เปิดรับระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท , ปริญญาเอก)

• ประเภท รับตรง ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

โควตา รอบที่ 1 (เปิดรับ 1 ต.ค. 65 ถึง 20 ธ.ค. 65)
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.3 คัดเลือกโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ณ ปัจจุบัน (GPAX)
• ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา
ติดตามรายละเอียด : More Detail

รอบการสมัครอื่นๆ ที่จะเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

• รับตรง รอบที่ 1 (เปิดรับสมัคร 28 ธ.ค. 65 – 22 ก.พ. 66)
• โควตา รอบที่ 2 และ รับตรง รอบที่ 2 (อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลกำหนดการ) รับตรง รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 28 ธ.ค. 65 – 22 ก.พ. 66 โควตา รอบที่ 2
อยู่ระหว่างจัดเตรียมกำหนดการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (โควตา – รับตรง)

ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ “ม.3”
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เป็นการคัดเลือกตรงกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร (โควตา-รับตรง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ