รับตรง (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2566

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่+ชำระเงิน : 10 – 21 พ.ค. 2566

2. ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ : 19 – 21 พ.ค. 2566

เอกสารดาวน์โหลด

Location

ศูนย์เทเวศร์ (สำนักงานอธิการบดี , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม , วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ)
ศูนย์โชติเวช (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ , ปวช.คหกรรมศาสตร์)
ศูนย์พณิชยการพระนคร (คณะศิลปศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น , ปวช.พาณิชยกรรม , ปวช.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ศูนย์พระนครเหนือ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ , ปวช.อุตสาหกรรม)