รับสมัครนักศึกษา รับตรง 67 (ป.โท , ป.เอก)

รับตรง (ป.โท , ป.เอก) ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (รอบที่ 1)

เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2566 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารดาวน์โหลด

Location

ศูนย์เทเวศร์ (สำนักงานอธิการบดี , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม , วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ)
ศูนย์โชติเวช (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ , ปวช.คหกรรมศาสตร์)
ศูนย์พณิชยการพระนคร (คณะศิลปศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น , ปวช.พาณิชยกรรม , ปวช.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ศูนย์พระนครเหนือ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ , ปวช.อุตสาหกรรม)