ตำแหน่งที่ตั้งคณะ/ศูนย์การศึกษา

Posted Posted in ตำแหน่งที่ตั้ง

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งศูนย์การศึกษาออกเป็น 4 ศูนย์ ศูนย์เทเวศร์ศูนย์พณิชยการพระนครศูนย์โชติเวชศูนย์พระนครเหนือศูนย์เทเวศร์ […]