โควตา (ปวช.) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66

ค่าเทอม และ รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

Location

ศูนย์เทเวศร์ (สำนักงานอธิการบดี , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม , วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ)
ศูนย์โชติเวช (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ , ปวช.คหกรรมศาสตร์)
ศูนย์พณิชยการพระนคร (คณะศิลปศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น , ปวช.พาณิชยกรรม , ปวช.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ศูนย์พระนครเหนือ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ , ปวช.อุตสาหกรรม)