Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา รอบที่ 2 และ รับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา รอบที่ 2 และ รับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Online – Video Conference

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• รับตรง รอบที่ 1 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
• โควตา รอบที่ 2 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

ระดับ ปริญญาตรี
• รับตรง รอบที่ 1 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
• โควตา รอบที่ 2 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์