Uncategorized

ประกาศรหัสนักศึกษาผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรหัสนักศึกษา รอบ TCAS 1 Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2566
ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 ก.พ. 2566

• ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 Portfolio

• ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ