Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 3
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป ผ่านการสอบออนไลน์ระบบ Online – Video Conference

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• รับตรง รอบที่ 3 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์