Uncategorized

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 Quota ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 Quota
ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนปฏิบัติดังนี้
• รายงานตัวผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 66
• รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 23 มิถุนายน 66
• ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนให้ปฏิบัติตามปะหน้าประกาศผลอย่างเคร่งครัด

ระดับ ปริญญาตรี
• TCAS 2 Quota รายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ
• ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบ