Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนปฏิบัติดังนี้
• รายงานตัวผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 29 – 8 พ.ค. 66
• รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 8 – 9 พ.ค. 66
• ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนให้ปฏิบัติตามปะหน้าประกาศผลอย่างเคร่งครัด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• รับตรง รอบที่ 2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ระดับ ปริญญาตรี
• รับตรง รอบที่ 2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ
• ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบ