Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS 3 Admission
ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนปฏิบัติดังนี้
• รายงานตัวผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มิ.ย. 66
• รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 23 มิ.ย. 66
ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ (https://goo.gl/maps/CZ1gv9RcpuCXkxPSA)
• ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนให้ปฏิบัติตามปะหน้าประกาศผลอย่างเคร่งครัด

ลิงก์ประกาศรายชื่อ ระดับ ปริญญาตรี
• รายชื่อยืนยันสิทธิ์ TCAS 3 Admission

ลิงก์ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ
• ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบ