เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

รอบที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี

• ประเภท TCAS สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.6
• ประเภท โควตา – รับตรง สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. TCAS 4 Direct Admission
(ปิดรับสมัครแล้ว)
เปิดรับสมัคร 28 พ.ค. ถึง 7 มิ.ย. 66
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.6 รับตรง รอบที่ 3
(ปิดรับสมัครแล้ว)
เปิดรับสมัคร 22 พ.ค. ถึง 7 มิ.ย. 66
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
ติดตามรายละเอียด : More Detail TCAS 3 Admission
(ปิดรับสมัครแล้ว)

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.6 ติดตามรายละเอียด : More Detail

รอบการสมัครที่สิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษาแล้ว

TCAS 1 Portfolio (ปิดรับสมัคร)
(เปิดรับ 1 ต.ค. 65 ถึง 23 ม.ค. 66) ติดตามรายละเอียด : More Detail รับตรง รอบที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)
(เปิดรับ 10 มี.ค. ถึง 19 เม.ย. 66) ติดตามรายละเอียด : More Detail โควตา รอบที่ 1 (ปิดรับสมัคร)
(เปิดรับ 1 ต.ค. ถึง 20 ธ.ค. 65) ติดตามรายละเอียด : More Detail TCAS 2 Quota (ปิดรับสมัคร)
(เปิดรับ 1 มี.ค. ถึง 25 เม.ย. 66) ติดตามรายละเอียด : More Detail โควตา รอบที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)
(เปิดรับ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66)
ติดตามรายละเอียด : More Detail

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (TCAS)

ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ ” ม.6 “ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีขั้นตอนการ “ยืนยันสิทธิ์” ผ่านระบบ TCAS

ขั้นตอนการสมัคร (TCAS)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (โควตา – รับตรง)

ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ “ปวช. – ปวส.”
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นการคัดเลือกตรงกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร (โควตา-รับตรง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตฯ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันอัญมณี