Uncategorized

ประกาศรายรหัสนักศักษา โควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรหัสนักศึกษา โควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนเข้าตรวจสอบรหัสนักศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารปะหน้า
และดำเนินการรายงานตัวตามกำหนดการ

• ประกาศรหัสนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี

• ประกาศรหัสนักศึกษา ระดับ ปวช.

• ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ