Uncategorized

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษานักเรียน ประเภทเรียนดี และ ประพฤติดี ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษานักเรียน
ประเภทเรียนดี และ ประพฤติดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2566
• ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• เรียนดี ประพฤติดี
• ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์(เพิ่มเติม)
• เรียนดี ประพฤติดี(เพิ่มเติม)