Uncategorized

เปิดรับสมัครนักศึกษา รับตรง รอบที่ 1 และ โควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รับตรง รอบที่ 1 (เปิดรับ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66)
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
คัดเลือกโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ณ ปัจจุบัน (GPAX)
• ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษาสำหรับระดับ ปวช.
• ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 2-3 ภาคการศึกษาสำหรับ ปวส.
• บางสาขาวิชาไม่มีกำหนดเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ เกรดเฉลี่ยสะสมเท่าไรก็สามารถสมัครได้)

รายละเอียดการรับสมัคร
• ระดับปริญญาตรี
• ระดับ ปวช.

โควตา รอบที่ 2 (เปิดรับ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66)
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
คัดเลือกโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ณ ปัจจุบัน (GPAX)
• ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษาสำหรับระดับ ปวช.
• ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 2-3 ภาคการศึกษาสำหรับ ปวส.
กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำทุกสาขาวิชา
หากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ไม่สามารถสมัครได้

รายละเอียดการรับสมัคร
• ระดับปริญญาตรี
• ระดับปริญญาตรี(นักศึกษาพิการ)
• ระดับ ปวช.